Pagina 1 din 1

Formular acord acces proprietate privata

Mesaj necititScris: Vin Apr 28, 2017 3:43 pm
de SabEm
Salut, este pe undeva un formular de accord, sau un draft de PV care corespunde legislatiei pentru a obtine dreptul de acces pe terenurile private de la proprietari?

Re: Formular acord acces proprietate privata

Mesaj necititScris: Vin Apr 28, 2017 3:56 pm
de nosaint

Re: Formular acord acces proprietate privata

Mesaj necititScris: Vin Apr 28, 2017 4:23 pm
de Gavryel
era pe forum pe undeva un contract tip...daca se cauta se va gasi sigur

Re: Formular acord acces proprietate privata

Mesaj necititScris: Dum Apr 30, 2017 11:55 pm
de SabEm
Am tot cautat dar nu gasesc ... putin ajutor ar fi apreciat

Re: Formular acord acces proprietate privata

Mesaj necititScris: Lun Mai 01, 2017 10:24 am
de Gavryel
viewtopic.php?f=7&t=3936&p=60388&hilit=Contract#
Am căutat eu pt tn pe forum si am găsit în 3 minute.

Re: Formular acord acces proprietate privata

Mesaj necititScris: Lun Mai 01, 2017 9:40 pm
de pratmin
Contractul creat de colegul nostru.
Nu am reusit sa ma loghez pe scribd, am copiat cum am putut. Trebuie reeditat. Sper sa fie de ajutor.

b3 să olosească terenul într-un mod corespun!ător pe timpul detecţiei, să conser"e bunurile de pe acesta ără a le deteriora i să aducă terenul olosit la starea iniţială, însemnnd
"& a"t$e +#!ile ca#e a$ a&#$t în $#%a "&&t$#il!# e,ect$ate e ti%$l detec-iei
c3 să plăteasca despăubiri ci"ile proprietarului în ca!ul distruerii sau deteriorării bunurilor alate pe proprietatea acetuia, în urma procedurilor de detecţie5d3 bunurile descoperite în urma săpăturilor re!ultate detecţiei se "or supune riorilor leii după cum urmea!ă2 13 eea 14)/)*** art. '6. alin.1 ersoanele i!ice care au descoperit în mod întmplător bunuri din cateoria celor pre"ă!ute la art. '$ alin. 713 sunt obliate să le predea, în termen de 8) de ore de la descoperire, primarului unităţii administrati"-teritoriale în a cărei ra!ă a ost ăcută descoperirea, la orice mu!eu de istorie alat pe ra!a localităţii/judeţului sau la 9NI:. )3 eea 14)/)*** art. '6. alin. ' ;utorii descoperirilor întmplătoare, care au predat, în condiţiile pre"ă!ute la alin. 713, bunurile descoperite, au dreptul la o recompensă bănească de (*< din "aloarea bunului, calculată în momentul acordării recompensei, iar, în ca!ul unor descoperiri ar+eoloice de "aloare e0cepţională, se poate acorda i o boniicaţie suplimentară de pnă la 1#< din "aloarea bunului. (3 eea 14)/)*** art. '6. alin. #

=aloarea bunurilor astel descoperite se stabilete de e0perţii acreditaţi ai ser"iciului public deconcentrat al 9inisterului Culturii i Cultelor sau, după ca!, de alţi e0perţi acreditaţi. '3 eea 14)/)*** art. '6.

alin. $

:ecompensele i boniicaţia, stabilite potri"it alin. 7'3 i 7#3, "or i suportate din buetul ordonatorului principal de credite sau din buetele locale, în uncţie de subordonarea instituţiilor culturale în administrarea cărora "or i transmise bunurile descoperite i "or i plătite în cel mult 14 luni de la data predării bunului5 #3 eea 14)/)*** art. '6. alin. 8 >n ca!ul în care autorul descoperirii nu primete recompensa în termenul stabilit la alin. 7$3, acesta se poate adresa instanţei judecătoreti competente printr-o acţiune scutită de ta0a judiciară de timbru. $3 art. 6'$ C.Ci". Drepturile asupra te!aurului ăsit2 713 ?e!aurul este orice bun mobil ascuns sau înropat, c+iar in"oluntar, în pri"inţa căruia nimeni nu poate do"edi că este proprietar. 7)3 Dreptul de proprietate asupra te!aurului descoperit într-un bun imobil sau într-un bun mobil aparţine, în cote eale, proprietarului bunului imobil sau al bunului mobil în care a ost descoperit i descoperitorului. 7(3 Dispo!iţiile pre!entului articol nu se aplică bunurilor mobile culturale, caliicate astel potri"it leii, care sunt descoperite ortuit sau ca urmare a unor cercetări ar+eoloice sistematice, i nici acelor bunuri care, potri"it leii, ac obiectul proprietăţii publice.Data2
DETECTORISTPROPRIETARUL TERENULUI
Nume2 Nume2
MARTOR MARTOR
Nume2 Nume2
2

(.). %bliaţiile proprietarului de teren sunt următoarele2a3 să pună la dispo!iţia detectoristului terenul menţionat în pre!entul contract pentru ca acesta să-i poată desăura acti"itatea de detecţie. b3 să nu-i împiedice detectoristului accesul, olosinţa sau acti"itatea acestuia pe supraaţa de teren stipulată în contract pnă la termenul stabilit.c3 să respecte i să se supună riorilor leii stipulate în art. III alin. (.1. lit. d. din pre!entul contract .d3 să plătească despăubiri ci"ile detectoristului în "aloare de …………………………….. pentru nerespectarea contractului pana la termenul stabilit i pentru "iciile pe care le cunoate, dar nu le-a adus la cunotinţă acestuia.
IV. DURATA CONTRACTULUI
'.1. ărţile au con"enit să înc+eie pre!entul contract de olosinţă a terenului intra"ilan/e0tra"ilan pentru detecţie metale pe termen de ………………. !ile/ săptămni, intrnd în "ioare la data semnării acestuia.'.). Contractul se înc+eie de drept la data de ……………………………..'.(. rin acordul părţilor, pre!entul contract poate să încete!e i înainte de termen.
V. NCETAREA CONTRACTULUI
#.1. re!entul contract încetea!ă de plin drept, ără a mai i necesară inter"enţia unui tribunal arbitrar sau a unei instanţe judecătoreti, în ca!ul în care una dintre părţi2- nu îi e0ecută una dintre obliaţiile esenţiale enumerate la art. III în pre!entul contract.- cesionea!ă drepturile i obliaţiile sale pre"ă!ute de pre!entul contract ără acordul celeilalte părţi5- îi încalcă "reuna dintre obliaţiile sale, după ce a ost a"erti!ată, printr-o notiicare scrisă, de către cealaltă parte, că o nouă nerespectare a acestora "a duce la re!oluţiunea/re!ilierea pre!entului contract.sau- în termen de '4 de ore de la data primirii notiicării prin care i s-a adus la cunotinţă că nu i-a e0ecutat ori îi e0ecută în mod necorespun!ător oricare dintre obliaţiile care îi re"in.#.). artea care in"ocă o cau!ă de încetare a pre"ederilor pre!entului contract o "a notiica celeilalte părţi, cu cel puţin '4 de ore înainte de data la care încetarea urmea!ă să-i producă eectele.#.(. :e!ilierea pre!entului contract nu "a a"ea nici un eect asupra obliaţiilor deja scadente între părţile contractante.
VI. NOTIFICĂRILE NTRE PĂRŢI
$.1. >n accepţiunea părţilor contractante, orice notiicare adresată de una dintre acestea celeilalte este "alabil îndeplinită dacă "a i transmisă la adresa/sediul pre"ă!ut în partea introducti"ă a pre!entului contract.
3

$.). >n ca!ul în care notiicarea se ace pe cale potală, ea "a i transmisă, prin scrisoare recomandată, cu conirmare de primire 7;.:.3 i se consideră primită de destinatar la data menţionată de oiciul potal primitor pe această conirmare. $.(. Dacă, conirmarea se trimite prin e-mail, sms sau a0, ea se consider@ primită în !iua e0pediată cu menţiunea ca în mesajul respecti" să ie menţionate i datele de identiicare din BI/CI pentru a i "alidată. $.'. Notiicările "erbale nu se iau in considerare de nici una dintre părţi, dacă nu sunt ăcute în pre!enţa martorilor sau dacă nu sunt conirmate, prin intermediul uneia dintre modalităţile pre"ă!ute la alineatele precedente.
VII. LITI*II
8.1. ărţile au con"enit că toate neînţeleerile pri"ind "aliditatea pre!entului contract sau re!ultatedin interpretarea, e0ecutarea ori încetarea acestuia să ie re!ol"ate pe cale amiabilă de repre!entanţii lor.8.). >n ca!ul în care nu este posibilă re!ol"area litiiilor pe cale amiabilă, părţile se "or adresa instanţelor judecătoreti competente.
VIII. CLAU0E FINALE
4.1. re!entul contract a ost înc+eiat în pre!enţa martorilor în ( e0emplare, dintre care un e0emplar a ost predat proprietarului terenului, iar două e0emplare au ramas în posesia persoanei deţinătoare a detectorului de metale.4.). Contractul este perect "alabil c+iar i în lipsa martorilor, anulnd eectele art. 4 alin. 4.1. din acest contract, lundu-se în mod imperati" ca do"adă al autenticităţii pre!entului contract, semnătura oloraă a titularilor de drept. 4.(. Aemnătura martorilor întărete "eridicitatea pre!entului contract dar nu produce eecte pentru a anula autenticitatea acestuia.4.'. >ncetarea contractului înainte de termen, pre"ă!ut la art. = din pre!entul contract, nu înlătură obliaţiile părţilor de la plata despăubirilor, dacă acestea ac obiectul cau!ei.rin pre!entul contract, părţile au luat act i sunt întru totul de acord cu cele stipulate mai sus.;cest contract a ost înc+eiat astă!i2Data2
DETECTORISTPROPRIETARUL TERENULUI
Nume2 Nume2
MARTOR MARTOR

Re: Formular acord acces proprietate privata

Mesaj necititScris: Mar Mai 23, 2017 2:38 pm
de yollman
Ai spus de codul silvic si romsilva.

Cateva precizari in acest sens
Daca tii musai sa ai o hartie atunci trebuie depusa o cerere la Directia Silvica a respectivului judet (ca sa nu te complici cu multe ocoale silvice)
cerere acord, care trebuie sa contina datele tale de identificare si prezentat scopul tau in padure.
Codul silvic daca s-ar aplica spune ca cetatenii nu au ce cauta in fondul silvic fara acordul administratorului (RNP ROMSILVA).
Dar prevederile acestea nu se pot aplica fizic, ar fi o imensa bataie de cap si dulapuri de hartii daca toti cetatenii tarii ar cere acord pentru ca - merg in padure la picnic, perg pe trasee turistice sau pur si simplu tranziteaza o padure pe un drum forestier.

La un moment dat un coleg a prezentat pe forum acuma cativa ani un acord intre el si RNP Romsilva prin care i se facilita practicarea hoby-ului in padurile de stat administrate de RNP.


O zi buna